Ισλαμικό ΚράτοςΟυκρανία
Αίθουσα Σύνταξης
Τμήμα ειδήσεων tribune.gr

Αλλάζει το ΑΣΕΠ – Όλα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Αλλάζει το ΑΣΕΠ – Όλα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή
ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ TRIBUNE ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Διαβάστε σχετικά για ΑΣΕΠ, Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ΑΣΕΠ φέρνει πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην Βουλή.

Σύμφωνα με τις προωθούμενες διατάξεις:

– Ορίζεται ότι, από 1.1.2019 οι προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διενεργούνται βάσει πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού

– Από 1.1.2020 για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που έχουν υποχρέωση τήρησης Ψηφιακού Οργανογράμματος, απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση σε αυτό της οικίας κενής θέσης.

Κατ εξαίρεση σε περίπτωση που είναι αντικειμενικά αδύνατο να πληρωθούν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, επιτρέπεται η έγκριση του αιτήματος από την επιτροπή της παρ1 του αρ 2 της ΠΥΣ 33/2006, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού

– Ο πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού προϋποθέτει την κατάρτιση από τα αρμόδια Υπουργεία και την υποβολή προς έγκριση από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επικαιροποιημένων τετραετών σχεδίων προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων που έχουν το ειδικά οριζόμενο περιεχόμενο. Για τους οτα α και β βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών συντάσσεται χωριστό πολυετές σχέδιο.

Το συγκεντρωτικό σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων που καταρτίζεται από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης υποβάλλεται στο υπουργείο Οικονομικών και λαμβάνεται υπόψη για την κατάρτιση του εκάστοτε Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

– Προβλέπεται ειδική διαδικασία έγκρισης προσλήψεων διετούς διάρκειας η οποία εφαρμόζεται στις ρητά οριζόμενες περιπτώσεις ενώ παρέχεται και η εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με κυα των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή τγς εν λόγω διαδικασία.

– Από 1.1.2019 σε κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, η οποία διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. ή εποπτεύεται από αυτό, δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά με την αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν.

Η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή τους. Με άλλα λόγια οι αιτήσεις αποκτούν και τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, με ότι αυτό συνεπάγεται από νομικής απόψεως για τους υποψηφίους, αφού ουσιαστικά θα αναλαμβάνουν και την ευθύνη ως προς την εγκυρότητα των στοιχείων που θα παρουσιάζουν στις αιτήσεις τους.

– Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών που τάσσεται από το Α.Σ.Ε.Π., προ της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δικαιολογητικά καλούνται να υποβάλλουν υποψήφιοι που αντιστοιχούν στον αριθμό του συνόλου των θέσεων που προκηρύχθηκαν, προσαυξημένο κατά το ήμισυ (50%).

Σε κάθε περίπτωση, οι προσωρινοί πίνακες αναρτώνται αφού έχει προηγηθεί ο έλεγχος των αντίστοιχων δικαιολογητικών.

Υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που επικαλέσθηκε στην αίτησή του και τα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόλυτα σίγουροι ότι κατέχουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις ιδιότητες τους, ώστε να τα προσκομίσουν όποτε τους ζητήθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή.

Παράλληλα

– Επανακαθορίζεται η διαδικασία απόλυσης υπαλλήλου για πειθαρχικούς λόγους και προβλέπεται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο για την διαπίστωση του ανωτέρω σχετικού κωλύματος διορισμού

– Χορηγείται άδεια 3 μηνών με πλήρεις αποδοχές πέραν των ισχυουσών διευκολύνσεων )μείωση ωραρίου κλπ) σε υπαλλήλους που: ι) υιοθετούν τέκνο ιι) γίνονται ανάδοχοι γονείς ιιι) αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία παρένθετης μητρότητας.

– Αυξάνονται κατά 4 εργάσιμες ημέρες (14 αντί 10 που ισχύει) η άδεια εξετάσεων με αποδοχές που χορηγείται στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές.

Σχετικά άρθρα