ΤζιχαντιστέςΒαλκάνια
Αίθουσα Σύνταξης
Τμήμα ειδήσεων tribune.gr

Μίχαλος: Μειώστε φόρους – Αυξήστε δόσεις για ληξιπρόθεσμα

Μίχαλος: Μειώστε φόρους – Αυξήστε δόσεις για ληξιπρόθεσμα
ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ TRIBUNE ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Αναλυτικά τις προτάσεις της Επιμελητηριακής Κοινότητας για την αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας απέστειλε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος στον νέο υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη. Ο κ. Μίχαλος ζητάει μείωση φόρων, ΦΠΑ, έκτακτων εισφορών, αλλά και αύξηση δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Ο κ. Μίχαλος τονίζει την “πάγια θέση του επιχειρηματικού κόσμου είναι η δημιουργία ενός απλού, δίκαιου και αποδοτικού φορολογικού συστήματος με αναπτυξιακή κατεύθυνση. Δυστυχώς, όλες οι παρεμβάσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια δεν οδήγησαν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς παρά το γεγονός της υπερφορολόγησης που υφίστανται οι επιχειρήσεις αλλά και γενικότερα οι φορολογούμενοι, τα φορολογικά έσοδα, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, παραμένουν συγκριτικά χαμηλά.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας ως συμβούλου της Πολιτείας σε οικονομικά θέματα, σας αποστέλλουμε συγκεκριμένες προτάσεις, με τις οποίες εκτιμούμε ότι θα διορθωθούν εσφαλμένες ρυθμίσεις προηγούμενων φορολογικών νόμων, οι οποίες δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στις επιχειρήσεις.

Σας επισημαίνω ότι βασική προτεραιότητα δίνουμε και στο φαινόμενο έκδοσης ερμηνευτικών εγκυκλίων, οι οποίες από τη φραστική τους διατύπωση περιπλέκουν την εφαρμογή τους αντί να διευκρινίζουν τις διατάξεις των νόμων”.

Αναλυτικότερα, οι προτάσεις των Επιμελητηρίων της χώρας είναι:

1. Φορολογία νομικών προσώπων

Στην προκειμένη περίπτωση προτείνουμε φορολογικό συντελεστή στα κέρδη των Νομικών προσώπων 15%. Εφόσον τα κέρδη αυτά διανεμηθούν, τότε θα φορολογηθούν με επιπλέον ποσοστό 15% και εξάντληση της φορολογικής επιβάρυνσης. Σε περίπτωση όμως κατά την οποία τα κέρδη αυτά καταλήξουν σε φυσικό πρόσωπο και συναθροιζόμενα με άλλα εισοδήματα, φορολογηθούν, ο φόρος αυτός του 15% θα πιστωθεί και θα μειώσει τον συνολικό φόρο που θα προκύψει.

Συγκεκριμένα:

α) Φορολογικός συντελεστής 15% στο σύνολο των φορολογητέων κερδών, και

β) Συντελεστής παρακράτησης φόρου διανεμομένων κερδών 15%, είτε με εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης είτε με συμψηφισμό αυτού με τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων δικαιούχων.

γ) Συντελεστής προκαταβολής φόρου εισοδήματος 60% για όλα τα νομικά πρόσωπα (αντί για 55% στις προσωπικές και 80% στις ΑΕ κ.λπ.)

δ) Στο θέμα των παροχών σε είδος (άρθρο 13 του Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013)

αα) Να εξειδικευθούν με περιπτωσιολογική αναφορά αυτών οι παροχές της παραγράφου 1 και να εξαιρεθούν ρητά τα κινητά τηλέφωνα διότι αποτελούν εργαλείο εργασίας.

ββ) Στην παράγραφο 2 να θεωρούνται παροχές σε είδος τα Ε.Ι.Χ. άνω των 1.600 κ.ε. και όχι γενικά τα οχήματα.

γγ) Στην παράγραφο 3 στα δάνεια να μη θεωρούνται παροχές σε είδος οι μισθοί άνω των 3 μηνών.

δδ) Στην παράγραφο 5 να μη θεωρείται παροχή σε είδος η παραχώρηση ιδιόκτητης ή μισθωμένης κατοικίας η οποία βρίσκεται σε απόσταση άνω των 100 χιλιομέτρων από την έδρα της επιχείρησης.

2. Φορολογία φυσικών προσώπων

2.1. Ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης αυτού με αφορολόγητο όριο 7.000,00 ευρώ αυξανόμενο κατά 500,00 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Κλιμάκιο εισοδήματος

Φορολογικός συντελεστής

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

Εισοδήματος

Φόρου

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

3.000,00

20%

600,00

10.000,00

600,00

5.000,00

25%

1.250,00

15.000,00

1.850,00

15.000,00

30%

4.500,00

30.000,00

6.350,00

Υπερβάλλον

32%

 

2.2. Να επανέλθει η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση γενικά.

3. Ποινολόγιο

Με στόχο την εκλογίκευση των προστίμων του Κ.Φ.Δ. και τη βελτίωση της εισπραξιμότητας αυτών, οι προτάσεις μας είναι οι ακόλουθες:

3.1. Τα πρόστιμα των διαδικαστικών παραβάσεων (παράγραφος 2 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ.) να διαμορφωθούν ως ακολούθως:

«α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1,

β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1 που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,

γ) διακόσια (200) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, στ’, θ’ και η’ της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και

δ) τετρακόσια (400) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, στ’, θ’ και η’ της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.

ε) χίλια (1.000) ευρώ στις περιπτώσεις ε’ και ζ’ της παραγράφου 1.

Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.»

3.2. Το πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης (παράγραφος 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Δ.) να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

«Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής:

α) πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,

β) δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης,

γ) πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.».

3.3. Το πρόστιμο μη υποβολής δήλωσης (παράγραφος 2 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Δ.) να διαμορφωθεί ως ακολούθως :

«Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση. Επί εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (10%) του φόρου.»

3.4. Να καταργηθεί το άρθρο 59 του Κ.Φ.Δ. Ν. 4174/2013 το οποίο ορίζει ότι υπόχρεος απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου, ο οποίος δεν απέδωσε το φόρο αυτόν εντός της νόμιμης προθεσμίας προς πληρωμή,  υπόκειται σε πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε. Το πρόστιμο που θα επιβληθεί στην περίπτωση αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 58% (προηγούμενη περίπτωση 3.4. του παρόντος υπομνήματος).

3.5. Να καθιερωθούν δόσεις και κίνητρα εξόφλησης των προστίμων του Κ.Φ.Δ.Ν. 4174/2013. (Προσοχή πρόκειται περί κινήτρου εξόφλησης προστίμων και όχι μείωση προστίμων)

Ειδικότερα τα πρόστιμα να μπορούν να εξοφληθούν:

α) Εφάπαξ με τη χορήγηση έκπτωσης σαράντα τοις εκατό (40%), ή

β) Σε πέντε (5) δόσεις εάν αυτά είναι συνολικά μέχρι 5.000,00 ευρώ ή σε δέκα (10) δόσεις εάν αυτά είναι συνολικά πάνω από 5.000,00 ευρώ με χορήγηση έκπτωσης τριάντα τοις εκατό (30%) σε κάθε μία δόση που καταβάλλεται εμπρόθεσμα.

Τα ανωτέρω (νέα πρόστιμα και κίνητρα εξόφλησης των προστίμων) να ισχύουν και για πρόστιμα για τα οποία είτε δεν έχει παρέλθει ο χρόνος για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, είτε εκκρεμούν στην επιτροπή αυτή ή ενώπιον των δικαστηρίων Α’ και Β’ βαθμού και δεν έχουν συζητηθεί. Αρκεί να προβλεφθεί μια καταληκτική ημερομηνία (π.χ. εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου που θα περιλαμβάνει τις αλλαγές) εντός της οποίας θα γίνει ο επανυπολογισμός των προστίμων και η αποδοχή αυτών.

3.6. Ειδικά για τα πρόστιμα των άρθρων 5 παράγραφος 10 και 6 του Ν. 2523/1997 (εικονικά, ΦΠΑ κ.λ.π.) υποθέσεων οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε. κατά τη δημοσίευση του παρόντος, οι υπόχρεοι δύνανται με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος ή σε περίπτωση που κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος εκκρεμεί η έκδοση απόφασης μετά από συζήτηση, σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ. να ζητήσουν το δικαστικό συμβιβασμό με βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς για το σύνολο των προστίμων ανά καταλογιστική πράξη. Στην περίπτωση αυτή εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης θα πρέπει να υπογραφεί το σχετικό πρακτικό αποδοχής με την καταβολή είτε εφάπαξ του ποσού με τη χορήγηση έκπτωσης 40% είτε με την καταβολή της πρώτης δόσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση β’ της παραγράφου 3.5. του παρόντος υπομνήματος.

4. Θέματα ελέγχων και ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

4.1. Με δεδομένο ότι, υπάρχει η βούληση από πολλές επιχειρήσεις, υποθέσεις των οποίων βρίσκονται στα διοικητικά δικαστήρια, να ζητήσουν διοικητικό συμβιβασμό όπως επίσης και άλλες πολλές είχαν ζητήσει αλλά δεν είχε εξετασθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και την δημοσίευση του Ν. 4154/2013 όπου με τις διατάξεις αυτού τέθηκε νέα παράγραφος 42 στο άρθρο 66 του Κ.Φ.Δ. καθιστώντας αδύνατη την εξέταση των σχετικών αιτημάτων ακόμα και αν αυτά είχαν υποβληθεί πριν την 7.4.2014, προτείνουμε την αντικατάσταση των υπόψη διατάξεων του Κ.Φ.Δ. ως ακολούθως:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 42 του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α’) αντικαθίσταται ως εξής :

«42. Κάθε αίτημα προς τη Φορολογική Διοίκηση, για διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό υποβάλλεται από την 1.7.2014 και μετά, θεωρείται απαράδεκτο και δεν εξετάζεται.».

Αιτιολογική έκθεση: Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται ότι εξετάζεται κάθε αίτημα προς τη Φορολογική Διοίκηση, για διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό που θα έχει υποβληθεί μέχρι και την 30.6.2014 ενώ αντίθετα αν το αίτημα υποβάλλεται από την 1.7.2014 θα θεωρείται απαράδεκτο και δεν θα εξετάζεται. Επισημαίνεται ότι με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η ευκαιρία σε φορολογουμένους των οποίων οι υποθέσεις εκκρεμούν είτε εφόσον έχουν υποβάλλει αιτήσεις να προχωρήσει η εξέταση αυτών είτε να υποβάλλουν αιτήσεις διοικητικού και δικαστικού συμβιβασμού με στόχο την είσπραξη από τη φορολογική διοίκηση ποσών τα οποία μέχρι σήμερα λιμνάζουν.

4.2. Με δεδομένο ότι, υπάρχει η βούληση από πολλά φυσικά πρόσωπα και πολλές επιχειρήσεις, για την εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών εφόσον υπάρξει η δυνατότητα ρύθμισης αυτών σε πολλές δόσεις, προτείνονται τα ακόλουθα :

α) Για οφειλές οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στο Φ.Ε.Κ. :

αα) Εφόσον είναι μέχρι 5.000,00 ευρώ να ρυθμίζονται σε 25 μηνιαίες δόσεις,

ββ) Εφόσον είναι πάνω από 5.000,00 μέχρι και 50.000,00 ευρώ να ρυθμίζονται σε  50 μηνιαίες δόσεις, και

γγ) Εφόσον είναι πάνω από 50.000,00 ευρώ να ρυθμίζονται σε 100 μηνιαίες δόσεις.

Για όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπαχθεί στην εν λόγω ρύθμιση οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής να μειωθούν στο 0,40% το μήνα από 0,73%.

4.3. Για οφειλές που θα καταστούν ληξιπρόθεσμες από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στο Φ.Ε.Κ.  να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 43 αφού τροποποιηθούν ως ακολούθως :

«1. Μετά από αίτηση του φορολογουμένου πριν ή μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εγκρίνει πρόγραμμα ρύθμισης καταβολής των φορολογικών οφειλών σε μία ή περισσότερες δόσεις, εφόσον ο φορολογούμενος επικαλείται και αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία για την καταβολή του φόρου στη νόμιμη προθεσμία και ότι έχει τη δυνατότητα συμμόρφωσης με το πρόγραμμα ρύθμισης. Το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών δεν μπορεί να περιλαμβάνει πάνω από τριάντα έξι (36) δόσεις. Κατ’ εξαίρεση το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών μπορεί να εκτείνεται έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις για φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ.».

4.4. Με δεδομένο ότι, από 1.1.2014 ισχύουν οι διατάξεις των νέων Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) δηλαδή ενός νέου φορολογικού συστήματος, σαφέστατα διαφοροποιημένου από το παλαιό, με δεδομένο επίσης ότι για τις χρήσεις μέχρι και 31.12.2013 υπάρχει αδυναμία διενέργειας φορολογικών ελέγχων στο σύνολο των φορολογουμένων που υπάγονται στα κριτήρια επιλογής και με δεδομένο ότι απαιτούνται φορολογικά έσοδα για την επίτευξη των στόχων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι πρέπει επιτέλους να τεθεί μια σαφής διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν προτείνεται:

Η επαναφορά σε ισχύ των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 13 του Ν. 3888/2010 (ΦΕΚ Α 175). Ειδικότερα προτείνεται όπως οι εν λόγω διατάξεις επανέλθουν σε ισχύ για τις ανέλεγκτες χρήσεις που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 με την υποβολή από τους υπόχρεους του Ειδικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος το οποίο θα συνυπογράφεται και από τον υπεύθυνο Λογιστή – Φοροτεχνικό ο οποίος θα βεβαιώνει την ορθή μεταφορά των προβλεπόμενων αριθμητικών στοιχείων στο Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα. Το Σημείωμα αυτό θα μπορεί να υποβληθεί στο διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2015.

Συνοψίζοντας, μας βρίσκει σύμφωνους κάθε σκέψη για:

·         Σταδιακή μείωση της Εισφορά αλληλεγγύης.

·         Σταδιακή μείωση των συντελεστών ΦΠΑ.

·         Απαλλαγή ΦΠΑ των μικρών επιχειρήσεων με ετήσια ακαθάριστα έσοδα έως 25.000 ευρώ.

·         Αυτοκίνητα. Κατάργηση του φόρου πολυτελείας που επιβλήθηκε το 2010 στα καινούργια Ι.Χ. αυτοκίνητα με εργοστασιακή τιμολογιακή αξία άνω των 20.000 ευρώ και στα μεταχειρισμένα Ι.Χ. με εργοστασιακή τιμολογιακή αξία μεγαλύτερη των 16.000 ευρώ.

·         Τεκμήρια. Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για τα αυτοκίνητα, τις κατοικίες, τις πισίνες και τα σκάφη αναψυχής που κατέχουν οι φορολογούμενοι και πλήρη κατάργηση όταν θα λειτουργεί πλήρως το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο το οποίο θα περιέχει αναλυτικά όλα τα στοιχεία για την περιουσιακή και εισοδηματική κατάσταση των φυσικών προσώπων, τα τεκμήρια διαβίωσης θα καταργηθούν.

·         Επαναπατρισμό κεφαλαίων

Επίσης:
Δεν είναι δυνατόν να φορολογείται η διαφορά μεταξύ των πραγματικών εισοδημάτων και των τεκμαρτών εισοδημάτων των φορολογουμένων, όταν η διαφορά αυτή οφείλεται σε μείωση των πραγματικών εισοδημάτων με ευθύνη της πολιτείας και όχι σε αύξηση της περιουσίας με ευθύνη του φορολογούμενου.

Επιμένουμε στο ότι ένα από τα βασικά λάθη των προηγουμένων κυβερνήσεων αλλά και της παρούσας, μέχρι σήμερα, είναι η απαξίωση και η υποβάθμιση του ελεγκτικού μηχανισμού. Σημάδια διαφθοράς σίγουρα υπήρχαν και πιθανόν να υπάρχουν πάντα, εφόσον ο κρατικός μηχανισμός δεν θέτει δικλίδες ασφαλείας και ελέγχου. Για την αντιμετώπιση όμως της διαφθοράς δεν απαξιώνεις και ούτε υποβαθμίζεις τον ελεγκτικό μηχανισμό στο σύνολό του.

Με τις μέχρι σήμερα λαθεμένες ενέργειες και με τις συνταξιοδοτήσεις των παλαιών και εμπείρων εφοριακών, ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει στερέψει από τις γνώσεις και τις εμπειρίες. Μετά το 2000 περίπου, όταν στην πράξη καταργήθηκε ο άτυπος θεσμός του βοηθού ελεγκτή και υποβαθμίσθηκε η Σχολή Επιμόρφωσης του Υπουργείου Οικονομικών με αποτέλεσμα και την ουσιαστική της κατάργηση, σταμάτησε η μετάδοση της γνώσης, της επιμόρφωσης και κυρίως της εμπειρίας.

Εν προκειμένω προτείνουμε την επαναλειτουργία ή τη δημιουργία Σχολής Επιμόρφωσης στην οποία να διδάσκουν εν ενεργεία υπάλληλοι, συνταξιούχοι και κάθε άλλος με γνώσεις και εμπειρία στα φορολογικά θέματα.

Τέλος, προτείνουμε:

§  Η παράγραφος 8 του άρθρου 24 να αντικατασταθεί ως εξής: «8. Οι νέες επιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη. Την ίδια δυνατότητα έχουν οι παλιές επιχειρήσεις για περιουσιακά στοιχεία νέων εγκαταστάσεων.», έτσι ώστε να μην παραμείνει αντικείμενο ερμηνείας μέσω εγκυκλίου.

§  Η περίπτωση γ’ του άρθρου 23 να αντικατασταθεί ως εξής: γ) «οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολό τους και οι καταβληθείσες εκπρόθεσμα ή κατόπιν βεβαίωσης του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%),». Για να ενισχυθεί η ρευστότητα των ταμείων διότι εκπρόθεσμη καταβολή ή καταβολή μετά από βεβαίωση θα παρέχει δυνατότητα έκπτωσης μόνο του 50% των εισφορών.

Σχετικά άρθρα